Sammy Sosa

Date of Birth: 
November 11, 1968
Category: